กลับสู่ด้านบน

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

แรงบันดาลใจในการคิดค้นสำหรับ PFI Egg Science

ไข่ ถือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทางชีววิทยาที่สำคัญ เนื่องจากพบว่ามีสาระสำคัญบางอย่างที่น่าสนใจ นักวิจัยจึงได้นำโปรตีนไข่แดง  มาผ่านกระบวนการ Enzyme Hydrolysis ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำและเอนไซม์เข้ามาช่วยในการแยกสลายพันธะโมกุลของโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ ให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กลง ได้เป็น BonePep และมีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกโดยเฉพาะ

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

BonePep มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเสื่อมสลายของมวลกระดูก อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

ได้มีการทดสอบทางคลินิก เกี่ยวกับชีวิเคมี Metabolism ของกระดูก โดยการใช้  Bonepep

  • ผู้เข้าร่วมทดสอบเป็นเพศหญิงจำนวน 70 คน อายุระหว่าง 40 – 60 ปี
  • โดยให้ทาน Bonepep ในปริมาณ 100 มก. ต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • สถานที่ทดสอบคือ โรงพยาบาล Memorial

 

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

การวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (DEXA) ของกลุ่มอาสาสมัครทั้ง 70 คน หลังทาน Bonepep 6 เดือน

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

การทดสอบวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก หลังทาน BonePep 6 เดือน พบว่า ความหนาแน่นของมวลกระดูกคงที่ ในขณะที่ไม่ได้ทาน BonePep พบว่า ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง แสดงว่า BonePep มีส่วนช่วยยับยั้งการสลายตัวของมวลกระดูกได้ สามารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

การทดสอบ Stability ของ Bonepep กับความร้อน พบว่า Bonepep สามารถคงความสเถียรภาพได้ที่อุณภูมิ 140 องศาเซียส เป็นเวลา 10 นาที

 

การทดสอบความปลอดภัยของ BonPep

  1. การทดสอบการกลายพันธุ์ด้วยจุลินทรีย์ (Ames test) à ไม่มีการกลายพันธุ์
  2. การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (14 วัน) à LD 50 คือ 5,000 mg / kg หรือมากกว่าในแต่ละเพศ
  3. การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน (28 วัน) à ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตหรือสภาวะสุขภาพ
  4. การทดสอบการแพ้ (การศึกษาการแพ้ต่อผิวหนัง) à ไม่พบอาการแพ้
  5. ทำซ้ำการทดสอบความเป็นพิษของโดสในช่องปาก (90 วัน) à ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายในปริมาณ 2,000 มก./กก./วัน

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

ภาพสินค้าตั้วอย่างในท้องตลาดที่ใช้ส่วนผสมของ BonePep (เปปไทด์จากไข่แดง) เป็นส่วนประกอบ เช่น ชงดื่มกาแฟ โยเกิร์ต พบว่า ขายหมดมากกว่า 10 ล้านซองอีกด้วย

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep

ภาพตัวอย่างสินค้าในท้องตลาดที่ใช้ BonePep เป็นส่วนประกอบ