วิจัยคุณสมบัติสารสกัด

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำเข้าสารสกัดคุณภาพสูงจากองค์กรที่ได้รับการ รับรอง จากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นทีมวิจัยจะดำเนินการวิจัยจนถึงพัฒนาด้วย ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของสารสกัดแต่ละชนิด หรือ หาค่าความเหมาะสมของสารออกฤทธิ์ (Active compound) ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์และปลอดภัยสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมรวมถึงจำหน่ายสารสกัดที่ผ่านการตรวจสอบให้กับนักลงทุนที่สนใจ

วิจัยพันธุศาสตร์

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ทำความร่วมมือระหว่าง Genomics International และ องค์กร IRIWP (International Research Institue for Wellness and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยติดตามกลุ่มตัวอย่าง ประชากรไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของประชากรไทย ที่ส่งผลต่อปัจจัยทางด้านพันธุศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาระยะยาว อย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกลุ่มประชากร ประมาณ 100,000 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลการศึกษามาสังเคราะห์ผล ใช้แก้ไขปัญหาและ เพิ่มศักยภาพตามเหตุและผลที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับด้านพันธุกรรมศาสตร์

วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ธรรมชาติ (Natural cosmeceuticals) เน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ที่ไม่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ เช่น สี กลิ่น สารปรุงแต่งสารที่ทำให้ คงสภาพ ตัวทำละลาย เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้าน ความปลอดภัย และเป็นสูตรตำหรับ เฉพาะที่เป็นการคิดค้นของทีมนักวิจัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป โดยเฉพาะการวิจัยถึงสรรพคุณ ของสมุนไพรต่าง ๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และ เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้

วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางการแพทย์

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาโภชนาการด้านต่าง ๆ โดยทางการแพทย์นำไปใช้ช่วยแก้ปัญหาในผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการควบคุม หรือ เพิ่มสารอาหารที่จำเป็น เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรค พันธุกรรมเมตาบอลิก ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร ผู้ที่แพ้อาหาร อาหารสำหรับเด็ก รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญ อนึ่งการขึ้นทะเบียนอาหารทางการแพทย์นั้น ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์ ว่า ใช้ได้ผลและปลอดภัย ต้องผ่านกระบวนการทดลอง ศึกษาถึงประสิทธิภาพ ที่ใช้ได้ในคนปกติ และผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ได้ชัดเจน ยืนยันได้ว่ามีผลดี ปลอดภัย และเหมาะสมต่อผู้ป่วยมากกว่าอาหารเสริม นอกจากนี้เรามีแผนดำเนินการวิจัยอาหารทางการแพทย์รูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น อาหารทางสายยาง อาหารเม็ดแคปซูล หรือ อาหารที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ สำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม โดยบุคคลทั่วไปผลิตภัณฑ์อาหาร ทางการแพทย์ที่พัฒนา จะอยู่ภายใต้การแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

วิจัยยาสมุนไพร

สมุนไพรจัดว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าเป็นอย่างมาก และถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ หรือ แม้แต่การนำเอาสารออกฤทธิ์มาใช้ผลิตเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป ที่มีความพร้อมในด้านทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย จึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพ หรือ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร นำมาใช้ในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในทุกขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางมีการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าปกติ เช่น การใช้เทคโนโลยี Far infrared สิทธิบัตรจากประเทศเกาหลีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่าน สารสกัดตรงเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้นมากกว่า 50 %

(1) การใช้สารสกัด หรือ สารออกฤทธิ์ในรูปของ Encapsulate ที่จะแตกตัว ออกมาทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อสัมผัส หรือ เป้าหมายโดยตรง ก่อนเสื่อมสลาย ไปตามธรรมชาติ ทำให้ได้รับสารออกฤทธิ์โดยตรง และเต็มตามประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเสื่อมสลายก่อนการใช้ หรือเมื่อผลิตภัณฑ์ยังคงเหลืออยู่ใน บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ

(2) การใช้การเคลือบเม็ดยา ด้วยฟิล์มชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการแตกตัวใน ส่วนของ ร่างกายที่เหมาะสม (Enteric Coated) ทำให้ตัวยาไม่เสื่อมสลาย ไปก่อนถึงอวัยวะเป้าหมาย

(3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม กับสินค้าที่ บางส่วนไม่มีความจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูป หรือ คงไว้ให้เป็น ธรรมชาติมากที่สุด เช่นการบรรจุสินค้าใน LICAP การทำ Soft capsule เป็นต้น