กลับสู่ด้านบน

Zen Innovation Group จัดอบรมความรู้ IT เบื้องต้น และการใช้ระบบบริหารจัดการภายในด้วย G-suite

Zen Innovation Group จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้เทคโนโลยี

นำทีมโดย ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้คู่มือการใช้งานระบบ G-suite และฝ่าย IT ของ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด แนะแนวความรู้ด้าน IT เบื้องต้น ให้แกบุคลากรภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ Trends and threat technology โดยมีจุดประสงค์หลักให้นำไปปรับใช้ควบคู่กับการทำงาน เพื่อร่วมนำองค์กรก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป