กลับสู่ด้านบน

Zen Innovation Group นำทีม ร่วมมืองานวิจัย NANOTEC

จากการที่ บริษัท Zen Innovation Group เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติระดับโลก ในงาน “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 46 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มานั้น ทำให้ ทางผู้บริหาร ได้เล็งเห็นว่า “เราจะเน้นการวิจัย คิดค้นสูตรตำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ที่มีคุณภาพผ่านงานวิจัยที่มีระเบียบตามหลักวิชาการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา”

ทำให้เมื่อ วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ด้านทีมนักวิจัย บริษัท Zen Innovation Group นำโดย ภญ.ดร.พรวนิช  เจริญพุทธคุณ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท Zen Innovation Group ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม  ได้ร่วมประชุมและหารือ ความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ ทีมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ณ ห้องประชุม INC 2 Three South ชั้น 3 ตึก INC 2 อาคาร  B ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.ศุภชัย กาญจนโภคิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุนโรงงานต้นแบบ GMP (เครื่องสำอาง) พร้อมด้วยคณะที่นำโดย คุณสุพินยา อุปลกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อีก 2 ท่านคือ คุณพรเพ็ญ โอภาสกิจไพศาลและคุณวรรณภรณ์ จันทร์หอม พร้อมกันนี้ ทางคณะนักวิจัย

บริษัท Zen Innovation Group จำกัด ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของนักวิจัยและห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ เช่น ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งมี ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และอีก 1 ห้องปฏิบัติที่เราได้เข้าเยี่ยมชมคือ ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งมีทาง ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช เป็นนักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการ การร่วมมือการในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นถึงองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เวชสำอาง จนถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ทางบริษัท Zen Innovation Group จำกัด มองว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยในการพัฒนา ยกระดับ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทฯ มีองค์ความรู้ด้านเวชสำอาง และกระบวนการผลิตซึ่งถือเป็นทางของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดในการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป เราคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาดมากขึ้นอย่างแน่นอน