กลับสู่ด้านบน

การยื่นเอกสารขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนเลข อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การยื่นเอกสารขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนเลข อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การยื่นขอจดแจ้งเลข อย.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การยื่นขอจดแจ้งเลข อย.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การยื่นขอจดแจ้ง เลข อย. เสริมอาหาร

เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบ สบ.5 และ แบบ สบ.3

 1. แบบ สบ.5 ใช้สำหรับยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทาง อย. อนุญาตให้ใช้ได้ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน เช่น กลุ่มวิตามิน A , C , E ซึ่งเป็นสารที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามอย่างแพร่หลาย เพราะมีความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองจากทาง อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่าย การจดแจ้ง สบ.5 ประกอบด้วย
  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ และวัตถุเจือปนอาหาร จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องขอจดแจ้งขอ สบ.5 โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดแจ้งเลข อย. ดังนี้
   • สูตรที่จะยื่นขอจดแจ้งเลข อย.
   • ชื่อผลิตภัณฑ์
   • เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
  2. ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา และเครื่องดื่มเกลือแร่ จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องขอจดแจ้งขอ สบ.5 โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดแจ้งเลข อย. ดังนี้
   • สูตรที่จะยื่นขอจดแจ้งเลข อย.
   • ชื่อผลิตภัณฑ์
   • เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
   • ฉลาก
  3. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องขอจดแจ้งขอ สบ.5 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดแจ้งเลข อย. ดังนี้
   • สูตรที่จะยื่นขอจดแจ้งเลข อย.
   • ชื่อผลิตภัณฑ์
   • เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
   • ฉลาก
   • ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จากห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง (ใช้เวลาการตรวจวิเคราะห์ประมาน 60 วัน)
 2. แบบ สบ.3 ใช้ยื่นคำขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญ ยังไม่ได้จดแจ้งกับทาง อย. มีขั้นตอนดำเนินการและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นานกว่าแบบ สบ.5 ประมาณ 90 วัน โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดแจ้งเลข อย. ดังนี
  1. สูตรที่จะยื่นขอจดแจ้งเลข อย.
  2. ชื่อผลิตภัณฑ์
  3. สำหรับผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
   • กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องให้หนังสือรับรองบริษัท ฯ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์รับรองสำเนา และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทุกหน้า พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
   • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
  5. ฉลาก
  6. ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จากห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง (ใช้เวลาการตรวจวิเคราะห์ประมาน 60 วัน)