กลับสู่ด้านบน

การยื่นเอกสารขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนเลข อย. เครื่องสำอาง

การยื่นเอกสารขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนเลข อย. เครื่องสำอาง

ขั้นตอนการยื่นใบรับแจ้งเลขที่ เครื่องสำอาง จะมีดังนี้

การยื่นเอกสารขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนเลข อย. เครื่องสำอาง

การยื่นเอกสารขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนเลข อย. เครื่องสำอาง

 

ฉลากเครื่องสำอางต้องแสดงข้อความอันจำเป็น ดังนี้

 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง
 3. ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตำราที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด และจะต้องเรียงลำดับตามปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย
 4. วิธีใช้เครื่องสำอาง
 5. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นที่เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต

กรณีเป็นเครื่องสำอางนำเข้า

 1. ปริมาณสุทธิ
 2. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
 3. เดือน ปี ที่ผลิต หรือ ปี เดือน ที่ผลิต
 4. เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
 5. คำเตือน เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)
 6. เลขที่ใบรับแจ้ง

กรณีเครื่องสำอางที่มีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก 

จะต้องมีพื้นที่ในการแสดงฉลากน้อยกว่า 20 ตารางเซ็นติเมตร อย่างน้อยต้องแสดงข้อความอันจำเป็นที่ฉลาก คือ

 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
 2. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
 3. เดือน ปี ที่ผลิต หรือ ปี เดือน ที่ผลิต
 4. เลขที่ใบรับแจ้ง

ส่วนข้อความจำเป็นอื่น ๆ ให้แสดงไว้ที่ใบแทรก หรือเอกสาร หรือคู่มือที่ใช้ประกอบเครื่องสำอาง โดยข้อความที่ต้องแสดงไว้บนฉลากมีดังนี้

ข้อความแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ข้อความแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง