กลับสู่ด้านบน

การยื่นเอกสารจดแจ้งขอฮาลาล OEM

การยื่นเอกสารจดแจ้งขอฮาลาล OEM

    

เอกสารประกอบที่ใช้ในการยื่นสินค้าฮาลาลในส่วนของลูกค้า

 1. หนังสือมอบอำนาจ ต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทยเท่านั้น (ขอได้จากฝ่าย RA ของบริษัท ฯ) จำนวน 4 ชุด (กรณีเป็นให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ลงในเอกสารทั้ง 4 ชุด และกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ที่ต้องการยื่นขอฮาลาลลงนาม ในเอกสารทั้ง 4 ชุด)
 2. หนังสือยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทยเท่านั้น (ขอได้จากฝ่าย RA ของบริษัท ฯ) จำนวน 4 ชุด (กรณีเป็นให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ลงในเอกสารทั้ง 4 ชุด และกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ที่ค้องการยื่นขอฮาลาลลงนาม ในเอกสารทั้ง 4 ชุด)
 3. หนังสือสัญญาคำขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทยเท่านั้น (ขอได้จากฝ่าย RA ของบริษัท ฯ) จำนวน 4 ชุด (กรณีเป็นให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ลงในเอกสารทั้ง 4 ชุด และกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ที่ค้องการยื่นขอฮาลาลลงนาม ในเอกสารทั้ง 4 ชุด)
 4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องให้หนังสือรับรองบริษัท ฯ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทุกหน้า พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 4 ชุด
 5. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 6. ฉลากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูป File .ai, .PDF หรือ .jpg

ระยะเวลาในการดำเนิงานการขอสินค้า ฮาลาล จะขันอยู่กับปัจจัยหลายประการของขั้นตอนที่ ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. การเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินค้าฮาลาลของโรงงาน (คู่มือ ฮาลาล, เอกสารคู่มือ ฮาลาล ในแต่ละ 1 ผลืตภัณฑ์จะต่ำสุด 500 หน้าต่อ 1 ผลิตภัณฑ์) จะใช้เวลาในการเตรียมเอกสารคู่มือ ฮาลาล ประมาณ 20 วันนับจากรอบวันปิดรับเอกสารเอกสารประกอบที่ใช้ในการยื่นสินค้าฮาลาในส่วนของลูกค้า ในแต่ละรอบการยื่น)
 2. การยื่นและการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งการขอให้แก้ไขเอกสาร จะใช้เวลา 15 วันทำการโดยประมาน จากนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี จะแจ้งค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ทำการยื่นขอสินค้า ฮาลาล
 3. เมื่อทำการชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี จะแจ้งทำการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยปกติจะใช้เวลาประมาน 15 วันนับตั้งแต่การชำระเงิน
 4. เมื่อตรวจประเมินโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือนของระดับจังหวัด ซึ่งจะใช้เวลาประมาน 15 วันหากการตรวจทันรอบการประชุม หรือหากการตรวจไม่ทันรอบการประชุมจะต้องใช้เวลาประมาน 45 วัน นับตั้งแต่การตรวจเสร็จสิ้น
 5. เมื่อผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่องจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาในการตรวจสอบและส่งเอกสารประมาน 15 วัน
 6. สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทย จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการอิสลามกลาง ซึ่งจะใช้เวลาประมาน 15 วันหากการตรวจทันรอบการประชุม หรือหากการตรวจไม่ทันรอบการประชุมจะต้องใช้เวลาประมาน 45 วัน นับตั้งแต่การตรวจเสร็จสิ้น
 7. อนุมัติการใช้เครื่องหมาย และเลขฮาลาล
 8. จ่ายเงินค่าทะเนียมการใช้เครื่องหมาย และรับใบ Certificate

การได้รับการรับรองสินค้า ฮาลาล หรือได้รับการรับรองสินค้า ฮาลาล มีสาเหตุมาจาก

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ขัดต่อข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทำให้ไม่ได้การรับรอง
 2. ฉลากสินค้าขัดต่อกฎหมาย และข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทำให้ไม่ได้การรับรอง
 3. จุดที่วางเครื่องหมายฮาลาลบนฉลาก ขัดต่อข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทำให้ไม่ได้การรับรอง
 4. วัตถุดิบที่ใช้เป็นสารในการผลิต ไม่สามารถหาใบ Certificate วัตถุดิบฮาลาลได้ ทำให้ไม่ได้การรับรอง (ก่อนทำสูตร ควรพิจารณาดูก่อนว่าจะขอสินค้า ฮาลาล หรือไม่)
 5. วัตถุดิบที่ใช้เป็นสารในการผลิต ขัดต่อข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทำให้ไม่ได้การรับรอง (ก่อนทำสูตร ควรพิจารณาดูก่อนว่าจะขอสินค้า ฮาลาล หรือไม่)
 6. เอกสารในส่วนของลูกค้าส่งมาไม่ครบ ทำให้ต้องรอรอบการยื่นถัดไป
 7. เอกสารในส่วนของลูกค้า ลูกค้าลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) มาไม่ครบหรือไม่ถูต้อง ทำให้ต้องรอรอบการยื่นถัดไป

เอกสารในส่วนของลูกค้า ลูกค้าไปคัดแปลงหรือทำใหม่นอกเหนือจากแบบฟอร์มที่ส่งให้ ทำให้ต้องรอรอบการยื่นถัดไป