กลับสู่ด้านบน

การยื่นเอกสารเพื่อการส่งออก

การยื่นเอกสารเพื่อการส่งออก
การยื่นเอกสารเพื่อการส่งออก

การยื่นเอกสารเพื่อการส่งออก

ขั้นตอนในขอขอเอกสารการส่งออกสินค้าในส่วนของ อย.

  1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพื่อส่งสินค้าออก ในส่วนที่จะขอจากหน่วยงาน อย. พร้อมกับแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ เข้ามาใน Line@
  2. เจ้าหน้าที่ RA ตรวจ Confirm ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ กับลูกค้าใน Line@
  3. เจ้าหน้าที่ RA ทำการยื่นเอกสารเพื่อขอเอกสารส่งออก ในระบบ E-submission
  4. เจ้าหน้าที่ของ อย. พิจารณาเอกสาร เพื่ออนุมัติเอกสารส่งออก ในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการชำระค่าทำเนียมผ่านระบบบัญชีธนาคาร ที่ทาง อย. ระบุไว้

ขั้นตอนในขอเอกสารการส่งออกสินค้าในส่วนของโรงงาน

  1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพื่อส่งสินค้าออก ในส่วนที่จะขอจากหน่วยงาน อย. พร้อมกับแนบ List ของเอกสารที่ต้องการใช้เพื่อการส่งออก ในส่วนเอกสารของโรงงานเข้ามาใน Line@
  2. เจ้าหน้าที่ RA ทำการรับเรื่องและรวบรวมเอกสารใน List ส่งให้กับลูกค้า

หมายเหตุ

  1. กรณีลูกค้าส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้รับเอกสารตาม List ทั้งหมด ภายใน 15 วันทำการ
  2. กรณีลูกค้าส่งออกนอกกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้รับเอกสารตาม List ทั้งหมด ภายใน 30 วันทำการ
  3. ไม่รับจัดทำเอกสารภาษาต่างประเทศ ยกเว้น เอกสารบางรายการที่บริษัท ฯ  ทำเป็นภาษาต่างประเทศไว้อยู่แล้ว
  4. ไม่รับจัดทำเอกสารที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละประเทศที่ทำการส่งออก ยกเว้น เอกสารดังกล่าวอยู่ในรูปแบบฟอร์มที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมข้อมูล