กลับสู่ด้านบน

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด คืออะไร (CBC : Complete Blood Count)

ถ้าพูดถึงขั้นตอน การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า การตรวจซีบีซี (CBC : Complete Blood Count) เป็นการตรวจที่จะสามารถบอกข้อมูลต่างๆ ได้ครอบคลุมที่สุด อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดอีกด้วย ซึ่งการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี้จะเป็นตัวสรุปให้เราทราบได้ถึงปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบเลือดนั้นเอง

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
 1. การตรวจหา ฮีมาโตคริต หรือ ฮีโมโกบิล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการภาวะเลือดจางหรือไม่ ค่าปกติของฮีโมโกบิล อยู่ที่ 36-38 หากต่ำกว่าจะเสี่ยงภาวะเลือดจาง หากสูงกว่าจะเสี่ยงภาวะเลือดข้น
 2. การตรวจหา เม็ดเลือดขาว จำนวนปริมาณเม็ดเลือดขาวต่อ 1 ซีซี ค่าปกติอยู่ที่ 4,000 – 7,000 ตัว
 3. การตรวจหา เกล็ดเลือด จำนวนเกล็ดเลือดปกติต่อ 1 ซีซี ค่าปกติอยู่ที่ 140,000 – 400,000 ตัว

โดยปกติแล้ว การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ การทำ CBC จะมีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 100 บาท

การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด บอกอะไรเรา?
 1. เรามีความเสี่ยง ภาวะโลหิตจางหรือไม่
 2. เรามีความเสี่ยง ภาวะการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย หรือ พยาธิ หรือไม่
 3. เรามีความเสีย่ง ภาวะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือไม่
 4. เรามีความเสี่ยง ภาวะได้รับสารพิษปืนเปื้อนในเลือด เช่น สารตะกั่ว หรือไม่
 5. เราอยู่ในภาวะ ขาดสารอาหาร เช่น วิตามินบี 12 หรือไม่
วิธีการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด หรือ การทำ CBC
 1. การตรวจด้วยการนำเลือดมาตรวจบนเครื่องแลป
  เป็นวิธีที่แบบ Conventional Method ที่ยอมรับจากวงการแพทย์
 2. การตรวจด้วยวิธีการประมาณ
  เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด
 3. การตรวจด้วยเครื่อง Fully Automatic Blood Analyzer
  เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด 1 นาที ทราบผล และมีความแม่นยำสูง แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า
ภายหลังทราบผลการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ควรทำอย่างไร

หลายคน ที่ได้รับการ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด และเมื่อทราบผลตรวจ ก็เกิดความกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆ ทั้งนี้แล้ว ความผิดปกติของผลตรวจเลือด ควรเข้าปรึกษาและขอรับคำแนะนำ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุถึงความสมบูรณ์ของเลือด พร้อมทั้งทิศทางการดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของเลือดในอนาคต ต่อไป